facebook google plus

Audyt sprawozdań finansowych

Zakres prac:

Audyt sprawozdania finansowego polega na zbadaniu zgodności jego sporządzenia z zasadami i wymaganiami określonymi w ustawie o rachunkowości z dnia 29.09.1994 r, w celu wydania niezależnej opinii dotyczącej wyniku finansowego osiągniętego przez badane jednostki, jej sytuacji majątkowej i finansowej oraz zapewnienia rzetelności sporządzonego przez Spółkę sprawozdania.

Badanie pozwala na stwierdzenie braku znaczących błędów w sprawozdaniu finansowym i prowadzonych księgach. W trakcie badania ocenie podlegają zasady rachunkowości, którymi kieruje się Spółka oraz przedstawione sprawozdanie finansowe.

Badanie sprawozdania finansowego przeprowadzone zostanie w oparciu o sprawdzone procedury i standardy badania ksiąg rachunkowych z uwzględnieniem zasad i wymagań określonych w wyżej wymienionym akcie prawnym oraz zgodnie z krajowymi standardami rewizji finansowej.

audyt Warszawa

Badanie sprawozdania finansowego objęte przedmiotem oferty obejmuje następujące etapy:

1. Badanie systemu ewidencji księgowej
   – ocena Zakładowego Planu Kont
   – ocena prawidłowości i efektywności ewidencji księgowej
   – ocena systemu kontroli wewnętrznej
2. Badanie dokumentacji dotyczącej podstaw prawnych działalności
3. Badanie kompletności i prawidłowości ustalenia funduszy własnych
4. Analiza sytuacji ekonomiczno-finansowej – analiza bilansu, wyniku finansowego, podstawowe wskaźniki finansowe obrazujące sytuację finansową i majątkową oraz efektywność Izby i pasywów oraz wyniku finansowego
5. Badanie prawidłowości ustalania i wyceny poszczególnych aktywów i pasywów oraz wyniku finansowego
6. Badanie prawidłowości i kompletności informacji dodatkowej
7. Badanie sprawozdania z działalności za okres objęty badaniem

Sposób przeprowadzenia badania

Każde prowadzone przez nas badanie sprawozdania finansowego oparte jest na pełnym zrozumieniu istoty działalności jednostki, jej specyfiki i otoczenia. Umożliwia to nam zidentyfikowanie obszarów istotnych dla badania i właściwe ukierunkowanie prac.

Badanie odbędzie się po przedłożeniu sprawozdania finansowego do badania w ustalonym terminie.

Badanie przeprowadzone jest z wykorzystaniem technik i procedur badania gwarantujących zwiększoną wiarygodność. Skupiamy się na identyfikacji krytycznych i znaczących pozycji bilansowych oraz typach transakcji.

W oparciu o metody testowe, wsparte narzędziami informatycznymi, dokonane zostanie sprawdzenie dokumentacji potwierdzającej dane zawarte w sprawozdaniu finansowym oraz sposób ich prezentacji.

Stosowane przez Kancelarie narzędzia informatyczne usprawniają przebieg badania i ograniczają zaangażowanie personelu badanej jednostki do minimum.

W trakcie badania zespół badający będzie na bieżąco informował kierownictwo jednostki o przebiegu badania oraz omawiał problemy, które zostaną dostrzeżone, w celu niezwłocznego ustalenia ostatecznego rozstrzygnięcia.

Raport końcowy:

Rezultatem prac związanych z badaniem sprawozdania finansowego jednostki będzie raport końcowy obejmujący :

  • opinię biegłego rewidenta

  • raport biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego

Opinia biegłego rewidenta

Zgodnie z ustawą o rachunkowości zostanie sformułowana i wydana opinia biegłego rewidenta stwierdzająca, czy badane sprawozdanie finansowe:

  • sporządzone zostało we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z określonymi w powołanej ustawie zasadami (polityką) rachunkowości oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych.

  • jest zgodne co do formy i treści z obowiązującym prawem i postanowieniami umowy Spółki,

  • prezentuje rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla poprawnej oceny wyniku na działalności gospodarczej, rentowności i przepływów pieniężnych

  • oraz czy informacje finansowe zawarte w sprawozdaniu Kierownictwa z działalności jednostki są zgodne ze zbadanym sprawozdaniem finansowym.

  • przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej badanej jednostki na dzień 31 grudnia 2010 roku, jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

Raport biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego

Opracowany przez nas Raport biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego stanowi w pewnym sensie vademecum działalności jednostki za dany rok.

Raport precyzyjnie opisuje poszczególne pozycje bilansu, rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływu środków pieniężnych z omówieniem transakcji śródrocznych kształtujących pozycje wynikowe sprawozdania.

Dodatkowo na zakończenie badania, na życzenie jednostki możemy sporządzić list do Zarządu zawierający spostrzeżenia i rekomendacje zespołu co do usprawnienia systemu rachunkowości i kontroli wewnętrznej oraz uwagi dotyczące stosowanego rachunku kosztów.

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies. Szczegóły w naszej Polityce prywatności.
Kliknij "Zgadzam się", aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.